201504.21
Off
0

Optymalizacja podatkowa – czyli jak płacić niższe podatki w firmie.

Przedsiębiorcy mogą legalnie płacić niższe podatki wykorzystując możliwości jakie dają przepisy podatkowe. Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala obniżyć obciążenia podatkowe oraz poprawić wynik finansowy.
Istnieje kilka prostych rozwiązań, których zastosowanie zoptymalizuje obciążenia podatkowe:
-Jednorazowa amortyzacja (pomoc de minimis)
Nowe firmy, które rozpoczęły działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego oraz mali podatnicy mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym aktywa te zostały wprowadzone do ewidencji.
Wartość w ten sposób zamortyzowanych aktywów nie może jednak przekroczyć kwoty 50 tys. euro, przeliczonej po kursie średnim NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonuje się jednorazowej amortyzacji.
– Rozliczanie strat podatkowych
Warto pamiętać, iż dochód w danym roku podatkowym można obniżyć o poniesioną stratę podatkową w najbliższych po sobie następujących 5 latach podatkowych. Odliczenie takie w którymkolwiek z tych lat nie może jednak przekroczyć połowy kwoty tej straty..
– Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
Firmy mogą skorzystać z możliwości wpłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu złożonym za rok poprzedni.
W przypadku, kiedy w zeznaniu, o którym mowa wyżej nie wykazano podatku należnego, istnieje możliwość wpłacania zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego dwa lata wcześniej.
– Rozliczenia kwartalne z fiskusem z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT
W świetle ustaw podatkowych przedsiębiorcy rozpoczynający działalność i mali podatnicy mogą skorzystać z kwartalnej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Zaliczki kwartalne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.
Na podstawie przepisów ustawy o VAT, mali podatnicy mogą również rozliczać się kwartalnie i składać deklaracje VAT za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
– Ulga na złe długi
Od 2005 roku istnieje możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski w przypadku wierzytelności, których nieściągalność uprawdopodobniono. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli nie została ona uregulowana w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności.
– Zawieranie umów cywilno-prawnych
Koszty związane z zatrudnianiem pracowników są na tyle wysokie, że warto rozpatrzyć możliwość zawierania umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie lub dzieło) zamiast umowy o pracę. Zaletą zawierania umów cywilno-prawnych są niższe obciążenia podatkowe i obciążenia ZUS.