201503.26
Off
0

Rozliczenie zakupu okularów dla pracownika.

Pracodawcy wypełniając obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy zapewniają swoim pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okulary.
Obowiązek ten powinien być realizowany w odniesieniu do pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 rozporządzenia).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Za odrębne przepisy należy uznać, m.in. powołane regulacje rozporządzenia.
Nie ulega wątpliwości, że podstawowym warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku jest zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę.
Pracodawca, pokrywając koszty okularów swoich pracowników, wypełnia obowiązki nałożone odrębnymi przepisami i tym samym ponosi koszty związane z prowadzonym przedsiębiorstwem: wydatki są ponoszone przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. W konsekwencji pracodawca jest uprawniony do zaliczenia wydatków tego rodzaju do kosztów uzyskania przychodów. Zaliczeniu do kosztów pracodawcy będzie podlegać ta część kwoty faktury, którą otrzymał pracownik (czyli do wysokości przyznanego pracownikowi limitu).
Zgodnie z podstawową zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli faktura dokumentująca zakup okularów wystawiona jest na pracodawcę prowadzącego działalność opodatkowaną, to nie ma przeszkód,  aby rozliczył on podatek VAT zawarty w takiej fakturze.
Kwotę podatku VAT podlegającą odliczeniu należy ustalić w proporcji do kosztów zwracanych pracownikowi, czyli kosztów rzeczywiście poniesionych przez pracodawcę.
Jeśli pracodawca pokrywa 100% kosztów związanych z zakupem (w przypadku faktury wystawionej na kwotę niższą lub równą określonemu limitowi), może odliczyć cały VAT wynikający z faktury, jeśli zaś pokrywa jedynie część (do wysokości przyjętego limitu), to dokonuje odliczenia odpowiedniej części podatku do wysokości dokonanego zwrotu.