201505.12
Off
0

Stowarzyszenie jako jednostka mikro.

Stowarzyszenie jako jednostka posiadająca osobowość prawną zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.
Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej mogą stosować uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014r., która weszła w życie 5 września 2014r.
Uproszczenia dla jednostek mikro czyli np. możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego według nowego załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości jednostki mikro mogą stosować już do sprawozdań finansowych za 2014r.
Inne uproszczenia dla jednostek mikro to np.: – możliwość niestosowania zasady ostrożności, -zakaz wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia, – różnica pomiędzy przychodami i kosztami, ustalona w rachunku zysków i strat , zwiększa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym, różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału podstawowego.
Aby dana jednostka mogła zostać jednostką mikro konieczna jest decyzja organu zatwierdzającego w tej sprawie.