201503.16
Off
0

Duplikat faktury a odliczenie VAT

Duplikat faktury wystawia zazwyczaj sprzedawca w przypadku gdy nabywcy zaginęła faktura lub została zniszczona. Jeżeli jednak faktura pierwotna została wystawiona przez nabywcę towaru lub usługi w ramach samofakturowania, duplikat również sporządza nabywca.
Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy ponownie wystawiona faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnych szczególnych regulacji w zakresie obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatów faktur. Duplikaty powinny być zatem traktowane tak samo jak tradycyjne faktury. Nie dokumentują bowiem żadnych dodatkowych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Są sporządzane wyłącznie w celu potwierdzenia czynności już dokonanej i udokumentowanej.